โรงเรียนนายสิบทหารบกได้ทำการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2559

อัพเดท : 18 ธันวาคม 2558, 00:18 น.

ดูแล้ว : 5,609 ครั้ง | MobileMode


เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559

 

                          โรงเรียนนายสิบทหารบกได้ทำการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2559 และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559 โดยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยทางกองทัพบกได้ประกาศเรื่องความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เรียนหลักสูตร 1 ปี ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ติดยศสิบตรีประจําการภายในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก ทั้งหมดจํานวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ เรียนหลักสูตร 1 ปี ก่อนที่จะบรรจุเข้ารับราชการติดยศสิบตรีประจําการในเหล่าทหารราบ โดยที่ทั้งสองหลักสูตรจะทําการฝึกและเรียนรู้ศึกษาวิชาทางการทหารเพื่อเป็นผู้นําหน่วยทหาร และเป็นมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตําแหน่งและเหล่าที่บรรจุ ตามหลักสูตรการเรียนของกองทัพบกไทย  

ประกาศโดย

กองทัพบก

เรื่อง

กองทัพบกได้ทำการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2559 และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปี 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบ่งออก 5 ประเภท 1.ประเภทบุคคลพลเรือน 2.ประเภททหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 3.ประเภททหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 4.ประเภทพลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 5.ประเภททหารกองหนุน(ทหารเกณฑ์)ที่เคยเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละประเภท 1. หลักสูตรของนักเรียนนายสิบทหารบก 1.1 #ประเภทบุคคลพลเรือน 1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผูที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ.2541) ไม่รับสมัครผู้อายุ 21 ปีบริบูรป์ในปีที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการในปี 2559 (คนเกิด พ.ศ. 2537) เว้นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี 3) สําหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดํา” ไม่ตองส่งเข้ากองประจําการ 1.1.2 #ประเภททหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2541) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจําตัวทหารกองหนุน หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้นสําหรับ ผู้แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม 1.2 #ประเภททหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแลว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับยายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ 1.3 #ประเภททหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) 1.4 #ประเภทพลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร 2. หลักสูตรของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ #ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.58 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) #พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร #ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2535) คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการจะสมัคร 1. มีวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2. เป็นผู้ชาย และมีสถานะภาพ โสด ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ 3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 5. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน 6. ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด 7. ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 8. ต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปี ที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 9. ไม่เป็นผู้ที่ขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2559 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ ช่องทางการรับสมัครสอบ สามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 โดยไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันปิดรับสมัคร  

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร 1.ธนาคารทหารไทย 2.ธนาคารกรุงไทย - ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ "คลิ๊ก"

 

 

 สอบนายสิบทหารบก สอบงานราชการ สอบนายสิบ นักเรียนนายสิบ นายสิบ สมัครนายสิบ สมัครสอบทหารบก ทหาร

โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก

โรงเรียนนายสิบทหารบก บ้านเลขที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-32536-225 เว็บไซต์ http://www.nco-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)