สสจ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

อัพเดท : 16 กรกฎาคม 2559, 00:26 น.

ดูแล้ว : 8,313 ครั้ง | MobileMode


งานราชการ

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

หน่วยงาน  :

- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง

- กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทยื สาขาวิชาวิทยาศาตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทยื สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาตร์ สาขาวิชาสังคมศาตร์และพฤติกรรมสาตร์ สาขาวิชาแพทยืแผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากระรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศษตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชนฝอนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

หน่วยงาน  :

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

- ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีมโหสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.pho.in.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สสจ.ปราจีนบุรีสสจ.ปราจีนบุรี สมัครสอบ งานราชการ ปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)