สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 6 อัตรา

หน่วยงาน : สภากาชาดไทย

อัพเดท : 09/07/2016 15:00น.

โพสโดย : admin_boy

ดูแล้ว : 4,004 ครั้ง | MobileMode


สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย 6 อัตรา

สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นบุคลากร สภากาชาดไทย 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี : 15,060 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุ25 - 35 ปี(นับถึงวันที่สมัคร)

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 2 ปี

6) มีบุคลิกดี มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ดี

7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทศาสตร์ สำนักงานบริหาร

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี : 15,060 บาท

อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาโท : 17,570 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางสังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน การวางแผน การบริหาร การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์หรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ โดยต้องแสดงผลการลงทะเบียนเรียน วิชาด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน การวิเคราะห์พัฒนาโครงการ การติดตามและการประเมินผล ไม่น้อยกว่า9 หน่วยกิต

4)ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5) สำหรับผู้ที่จบในระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ในกำรทำงานไม่น้อยกว่า4 ปีและผู้ที่จบในระดับปริญญาโทต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า2 ปี

6) มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ หรือการจัดทำแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7) มีบุคลิกดี มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้ รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

8) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร

จำนวน : 1 อัตรา งานการประชม

จำนวน : 1 อัตรา งานบริหารงานทั่วไปและงานการเงิน

อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี : 15,060 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทำงทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารรัฐกิจรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี นิเทศศำสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4)ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5) มีประสบการณ์ในการเขียนรายงานการประชุม สรุปรายงานการประชุม วิเคราะห์งานร่าง-โต้ตอบหนังสือ และการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

6) มีบุคลิกดี มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในงานดีมาก สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับงานได้สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดีหรือดีมาก

8) ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านที่เกี่ยวข้องมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ขั้น ปริญญาตรี : 15,060 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทำงทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทำงด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาและจุลชีววิทยา

4) ถ้าจบสาขาเทคนิคการแพทย์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

5)ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน ขั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 11,520 บาท

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทำงทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน

3) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสถานพยาบาล กำรประชาสัมพันธ์ และภาษาต่างประเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4)ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

5) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานในวันหยุดได้

6 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

7) ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไป - กลับได้สะดวกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบ สภากาชาดไทย 

รับสมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย  ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2256 4054, 08 9938 9155 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย  หรือ Dowload ใบสมัคร ได้ทาง  http://www.redcross.or.th  หัวข้อ สมัครงาน สมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สภากาชาดไทย 

Tags : สภากาชาดไทย สมัครสอบ บุคลากรสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

1871 อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 4 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4088 เบอร์แฟกซ์ 0-2252-7795 สำนักงานบริหาร เว็บไซต์ http://www.redcross.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)