ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานธนาคาร

อัพเดท : 4 กรกฎาคม 2559, 13:42 น.

ดูแล้ว : 5,311 ครั้ง | MobileMode


ธกส

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร

ปฏิบัติประจำฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งผู้ชำนาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10

จำนวน  :  1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

2. ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินในระบบงานประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ระบบมูลค่าเพิ่มเชิง เศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

3. มีทักษะในการการนำเสนอ การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานการประเมินหรือกระบวนการทำงาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้

4. หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนน TOFEL (แบบ PBT) หรือ TOFEL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้

 

การรับสมัครสอบ

1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5

ทั้งนี้หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมัครสอบ พนักงานธนาคาร ธกส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศุนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555 โทรสาร 0-2558-6341 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)