สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 57 อัตรา

อัพเดท : 4 กรกฎาคม 2559, 11:10 น.

ดูแล้ว : 7,184 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เภสัชกร

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  14,480 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2. นักเทคนิคการแพทย์

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  11,760 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3. นักกายภาพบำบัด

จำนวน  :  3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  11,760 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4. นักรังสีการแพทย์

จำนวน  :  2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  11,760 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือ ทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาสาขารังสีเทคนิค

5. พยาบาลวิชาชีพ

จำนวน  :  19 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  13,710 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6. แพทย์แผนไทย

จำนวน  :  2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  11,760 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

7. นักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน  :  14 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  11,760 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาแนบท้ายประกาศนี้

8. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  9,540 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

จำนวน  :  6 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  9,540 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

10. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

จำนวน  :  3 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  9,540 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

11. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  9,540 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว

12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  8,600 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางการวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ

13. พนักงานพิมพ์

จำนวน  :  2 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  7,590 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

14. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

จำนวน  :  1 อัตรา 

อัตราเงินเดือน  :  9,590 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตฯต้องไม่หมดอายุ)

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  สสจ.นครสวรรค์สสจ นครสวรรค์ สมัครสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข งานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1000 โทรสาร. 0-2590-1174 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ https://www.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)