กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

อัพเดท : 29 พฤษภาคม 2559, 13:21 น.

ดูแล้ว : 5,950 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 

ด้วย กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสายสังคมศาสตร์ และสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษญศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ผู้อำนวยการกองทุนเห็นว่าเหมาะสมกับหน่าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้

3. ตำแหน่ง นิติกร 

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เี

4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.mots.go.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานมาตรฐานและกำกับความปลดภัยนักท่องเที่ยว ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สมัครสอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Ministry of Tourism and Sports เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. : 0-2283-1500 โทรสาร. : 0-2356-0746 เว็บไซต์ http://www.mots.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)