สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา

อัพเดท : 23 พฤษภาคม 2559, 15:41 น.

ดูแล้ว : 6,119 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  37,680 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือการทดสอบความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณืในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชา สาขาวชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรบุคคล

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้)

อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน  :  1 อัตรา (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

อัตราเงินเดือน  :  19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ไม่ต้องผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ช่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.energy.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  กระทรวงพลังงาน

 สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน สมัครสอบ งานราชการ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : [email protected] เว็บไซต์ http://energy.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)