เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา 44 อัตรา

อัพเดท : 28 เมษายน 2559, 12:16 น.

ดูแล้ว : 7,281 ครั้ง | MobileMode


ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

 

ด้วย เมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 29 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท ได้แก่

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

จำนวน  :  3 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ  

จำนวน  :  2 อัตรา

3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

จำนวน  :  5 อัตรา

4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  

จำนวน  :  1 อัตรา

5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล  

จำนวน  :  3 อัตรา

6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด  

จำนวน  :  1 อัตรา

7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ  

จำนวน  :  1 อัตรา

8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  

จำนวน  :  2 อัตรา

9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ  

จำนวน  :  1 อัตรา

10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

จำนวน  :  2 อัตรา

11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 จำนวน  :  3 อัตรา

2. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)  :  13,285 บาท หรือ ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน (รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)  :  12,850 บาท ได้แก่

12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

จำนวน  :  4 อัตรา

13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  

จำนวน  :  1 อัตรา

14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ  

จำนวน  :  3 อัตรา

15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

จำนวน  :  5 อัตรา

16. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

จำนวน  :  2 อัตรา

17. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  

จำนวน  :  2 อัตรา

18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ  

จำนวน  :  1 อัตรา

19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล  

จำนวน  :  1 อัตรา

20. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  

จำนวน  :  1 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤษภาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3825-3126

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบเมืองพัทยา พัทยา เปิดรับสมัคร สมัครสอบ พนักงานจ้าง ชลบุรี

เมืองพัทยา

เมืองพัทยา

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)