ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2559

อัพเดทเมื่อ : 13/04/2016 16:11น. | DESKTOPMODE

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสอบวัดความรู้/ถวามถนัด

เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น (ภาคปกติ) และหลักสูตรวิชาภาคพื้น (ภาคต่อเนื่อง)

ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสถาบันการบินพลเรือน

สบพ. ได้กำหนดที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจะมีชื่อปรากฏในผังที่นั่งสอบและสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบซึ่งจะต้องประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายติดบนบัตรอย่างถาวรเพื่อนำมาแสดงตนในวันสอบ หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการสอบตามที่ระบุไว้นี้ในวันสอบ ผู้สมัครจะไม่มีสิทธิสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเข้าสอบขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติอย่างน้อยดังนี้

1. นำหลักฐานการเข้าสอบมาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น

2. ไม่ควรนำโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสิ่งมีค่าติดตัวมาในวันสอบหรือฝากไว้กับผู้ที่มาด้วย

3. แต่งกายนักเรียน นักศึกษา หรืออย่างสุภาพชน

4. เผื่อเวลาในการเดินทางหากไม่คุ้นเคยกับสถานที่สอบ เพราะผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบหากมาถึงล่าช้า

หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม ขอให้ส่งปัญหาผ่านทางอีเมล์ registrar@catc.or.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนด สถาบันจะไม่รับพิจารณาคำร้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ข่าวประกาศผลสอบ 

Tags : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถาบันการบินพลเรือน การบินพลเรือน สบพ 2559