ประกาศผลสอบภาควิชาการ เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

อัพเดท : 11 มีนาคม 2559, 15:20 น.

ดูแล้ว : 9,742 ครั้ง | MobileMode


กองทัพอากาศ

ประกาศผลสอบภาควิชาการ

การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

 

** ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ **

ต้องไปลงชื่อรับทราบกำหนดวันตรวจร่างกายทางการแพทย์ สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา

และต้องส่งใบสมัครฉบับจริง และหลักฐานประกอบสมัคร ดังนี้

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

  3.1 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าใช้สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด

  3.2 ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 6 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ (ตามแบบใน ผนวก ข ของระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2559) จำนวน 1 ฉบับ

*** หากปรากฎในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

4. ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นทหารกองหนุน ในส่วนของกองทัพอากาศ จ้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับบัญกองพันขึ้นไป จำนวน 2 ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนาก ค ของระเบียบการ และวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2559)

 

เว็บไซต์ประกาศผลสอบนักเรียนจ่าอากาศ : ประกาศผลสอบ ประกาศผลสอบ นักเรียนจ่าอากาศ 2559

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Call Center โทร. 0-2534-6000 สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-0800​ แจ้งข้อขัดข้องการใช้งานเว็บไซต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ​ โทร. 0-2534-1082 อีเมล์ : [email protected]​ เว็บไซต์ http://www.rtaf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)