กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 31 อัตรา

อัพเดท : 14 มกราคม 2564, 07:23 น.

ดูแล้ว : 1,533 ครั้ง | MobileMode


ตำแหน่งที่กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครสอบ

1.นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 6 อัตรา

2.นายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1.ประเภทนายทหารสัญญาบัตร(นักบิน) - ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เป็นชายโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา มีผการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.80 ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี(CPL,CPH) เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า Level 4 ได้รับใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง ประกอบใบอนุญาต นบ. จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่ยังไม่หมดอายุ

2.ประเภทนายทหารประทวน - เป็นชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เว้นตำแหน่งพลขับต้องอายุ 22 - 30 ปีบริบูรณ์

3.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์)

4.สำหรับบุคคลพลเรือนชายต้องไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ โดยมีใบสำคัญทางทหาร ดังนี้ - ทหารกองเกิน (แบบ สด.43) รับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือกแล้ว โดยไม่ถูกเข้ากองประจำการ - ทหารกองหนุน(แบบ สด.8 และ สด.3) ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการมาแล้ว

5.เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

6.มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

7.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร(ตามผนวก ค)

8.ผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีดัชนีความหนาของร่างกาย(Body Mass Index) ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่เป็นโรคเท้าแบนยึดติด(Rigid type) และไม่เป็นโรคตาบอดสี (Color Blindness)

 

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กองบัญชาการกองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอย แจ้งวัฒนะ 7 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 เว็บไซต์ http://www.rtarf.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)