สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 7 มกราคม 2564, 07:38 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

2.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา เขียนแบบเครื่องกล ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10850 - 12650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท อนุปริญญา ปวส หรือที่สูงกว่า

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์https://moj.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม