กรมชลประทาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 397 อัตรา(ไม่ผ่าน ก.พ.)

อัพเดท : 2 ธันวาคม 2563, 07:11 น.

ดูแล้ว : 3,216 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 38 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี)

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 49 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

6.ตำแหน่งนายช่างชลประทาน

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 108 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

7.ตำแหน่งนายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 28 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

8.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

9.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 23 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

10.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

11.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

12.ตำแหน่งนายช่างภาพ

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 17 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและ วีดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือ 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวด การถ่ายภาพ)

13.ตำแหน่งนายช่างศิลป์

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และหรือสาขาการออกแบบ

14.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกล

15.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราเงินเดือน 11850 บาท จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 7 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้ 1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 BHP ลงมา 2) รถตักทุกแบบต่ำกว่า 150 BHP 3) รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 5 - 10 ลูกบาศก์หลา 4) รถพ่นยาง 5) รถลากพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 6) รถตีเส้น 7) รถบดไอน้ำ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 8) รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 9) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 10) รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 11) รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 12) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 13) รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน 14) เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 - 13

16.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราเงินเดือน 12410 บาท จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานขับเครื่องจักรกล ไม่ต่ำกว่า 9 ปี โดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 4 ปี ดังนี้ 1) รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 2) รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง 3) รถกะบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลาขึ้นไป 4) รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด 5) รถลาก รถพ่วง ขนาดตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป 6) เครื่องปูแอสฟัลท์ ผสมเสร็จ 7) รถยกแบบทรัดเครน 8) เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 9) รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป 10) รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป 11) เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 - 10

17.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

18.ตำแหน่งบรรณารักษ์

อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา และหรือทางสารนิเทศศาสตร์

19.ตำแหน่งนิติกร

อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

20.ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน

อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวน 43 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำและ 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)

21.ตำแหน่งวิศวกรโยธา

อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา – ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน และ 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (สาขาโยธา) (ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)

22.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 19500 บาท จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

23.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน 13800 บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

24.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน 11280 บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

 

กรมชลประทาน สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : - กรมชลประทานกรมชลประทาน(ผู้พิการ)กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 สายด่วน 1460 ชลประทาน บริการประชาชน ตู้ปณ. 1460 ปณฝ. บางกระบือ เขตดุสิต กทม. 10301 E-mail : [email protected] , [email protected] โทรศัพท์ 02-241-0020 ถึง 29 เว็บไซต์ http://www.rid.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)