สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัพเดทเมื่อ : 17 สิงหาคม 2563, 06:58 น. | DESKTOPMODE

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์http://www.industry.go.th/

ประกาศรับสมัครดาวน์โหลดไฟล์

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม