กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานรากชาร 22 อัตรา

อัพเดท : 11 สิงหาคม 2563, 07:26 น.

ดูแล้ว : 1,687 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์

อัตราเงินเดือน 23,430 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา (2.) ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทยสภา

 

2.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

 

3.ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาในทางที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม

 

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

 

5.ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

6.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

 

7.ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

 

8.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (2) วุฒิ ม.6 ปวช.ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

9.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

10.ตำแหน่ง นายช่างรังวัด

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

 

11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : (+66)0 2141 1299-30 โทรสารโทรสาร : (+66)0 2143 9242 เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)