กรมคุมประพฤติ รับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2563, 07:15 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ

อัตราเงินเดือน 18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา (2)เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน 11280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้พิการตามประกาศกระกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์การพิการ ลงวันที่ 30 เมษายน พศ 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พศ 2555

กรมคุมประพฤติ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2563 ดังนี้ (1)ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามประกาศ (2)ส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 021438828 (3)ส่งเอกสารทางอีเมล์ probation08@gmail.com (4)สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ www.probation.go.th

เอกสารแนบ :กรมคุมประพฤติ

Tags : กรมคุมประพฤติ งานราชการ