สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563, 07:30 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

6.ตำแหน่งนายช่างโยธา 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

7.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และหรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์https://alro.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Tags : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานราชการ