กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบจำนวน 5 อัตรา(ป.ตรี/ปวส./ปวช.)

อัพเดท : 31 มีนาคม 2563, 07:46 น.

ดูแล้ว : 718 ครั้ง | MobileMode


ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    19,500 , 20,540 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทางช่างวิทยุ หรือทางช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กรมทางหลวงชนบทเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ (2) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และใบอนุญาตขับรถนั้นต้องได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

กรมทางหลวงชนบท สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและวินัย สำนักบริหารกลาง ชั้น 6 อาคาร 2 กรมทางหลวง ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563

เอกสารแนบ : กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)