สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 25 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 28 มีนาคม 2563, 19:14 น. | DESKTOPMODE

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาประกันภัย สาขาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการสำนักงาน สาขาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาธุรกิจรับจัดงาน สาขาบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักงานอัยการสูงสุด สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ที่เว็บไซต์http://www.ago.go.th/

เอกสารแนบ :สำนักงานอัยการสูงสุด

Tags : สำนักงานอัยการสูงสุด