สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ(ปวส./ป.ตรี) จำนวน 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563, 22:17 น. | DESKTOPMODE

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบ(ปวส./ป.ตรี) จำนวน 4อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่20 กุมภาพันธื - 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 -16,500 บาท

คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 -16,500 บาท

คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 12,650 บาท

คุณสมบัติ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธื - 18 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์https://thaigov.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Tags : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งานราชการ