กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์(ปวส.)

อัพเดทเมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2563, 07:36 น. | DESKTOPMODE

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบกองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ :กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

Tags : กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์