เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 36 อัตรา(ปวส./ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2563, 19:11 น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

2.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6.นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

7.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

9.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท

จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563https://mnre.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม