กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 20 มกราคม 2563, 06:55 น. | DESKTOPMODE

กรมการจัดหางาน เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :(1)ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่นและทางภาษาจีน (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ กรมการจัดหางาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมการจัดหางาน

Tags : กรมการจัดหางาน งานราชการ นักวิชาการแรงงาน