สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 9 มกราคม 2563, 07:55 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 37 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งใน และนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์https://www.mof.go.th/

เอกสารแนบ :สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง