สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา

อัพเดท : 9 มกราคม 2563, 07:55 น.

ดูแล้ว : 1,324 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้าง จำนวน 37 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การรับ - ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.ตำแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งใน และนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.mof.go.th/

เอกสารแนบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 02-126-5900 ต่อ 3502-3509 โทรสาร 02-273-9790 เว็บไซต์ http://www.mof.go.th/home

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)