กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดสอบ(ป.ตรี/ปวส.) 21 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2562, 07:28 น. | DESKTOPMODE

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 9 อัตรา

1.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 12 อัตรา

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 21 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์https://dep.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Tags : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ งานราชการ