กรมประมง เปิดสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 30 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2562, 20:22 น. | DESKTOPMODE

ด้วยกรมประมง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน30 อัตราสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน30 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :(1)ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบกรมประมง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมประมงเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 30 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์https://fisheries.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมประมง

Tags : กรมประมง งานราชการ เจ้าพนักงานประมง