ตํารวจสายอํานวยการ สอบอะไรบ้าง?

อัพเดท : 16 พฤศจิกายน 2562, 22:29 น.

ดูแล้ว : 4,535 ครั้ง | MobileMode


ตํารวจสายอํานวยการ สอบอะไรบ้าง???

1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

-ความสามารถทั่วไป การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย อนุกรมและมิติสัมพันธ์

-ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคํา สํานวน การใช้คําให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษา ในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

2.ภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

-คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารข้อมูล ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ

-ภาษาต่างประเทศ(ภาษษอังกฤษ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension) คําศัพท์(Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ(Structure) หลักไวยากรณ์(Grammar) และการสนทนา(Conversation)

-สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาซียน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

-การตรวจร่างกายและการมทดสอบสุขภาพจิตร

-สอบสมัภาษณ์

เข้าไปทำแบบทดสอบ ข้อสอบออนไลนื ข้อสอบตำรวจ ฟรีๆ

แนะนำ https://www.สอบ.com/quizตํารวจสายอํานวยการ สอบตำรวจ ข้อสอบตำรวจ

บทความ/ข่าวสาร

บทความ/ข่าวสาร

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)