ครูผู้ช่วย คือใคร? และมีหน้าที่อะไร?

อัพเดทเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2562, 16:45 น. | DESKTOPMODE

ครูผู้ช่วย คือใคร? ครูผู้ช่วยก็คือ ข้าราชการครู เป็นตำแหน่งแรกของการบรรจุเป็นข้าราชการครู ผู้ที่จะสามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน้งครูผู้ช่วยได้ จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย และจะมีการพัฒนาอย่างเข้มจำนวน 2 ปี จึงจะเลื่อนเป็น ครู คศ.1ตามลำดับไปเรื่อยๆ

การที่จะสอบเข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วยต้องสอบอะไรบ้าง?

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

อัตราเงินเดือนของครูผู้ช่วยได้เท่าไหร่?

สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

ครูผู้ช่วยหน้าที่อะไรบ้าง?

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดแผนการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน อบรมนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ พัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Tags : ครูผู้ช่วย