บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดสอบรรจุเป็นพนักงาน 12 คุณวุฒิ 24 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562, 07:45 น. | DESKTOPMODE

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้คุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 12 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม 24 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.ฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

คุณวุฒิปริญญาโทนิติศาสตร์

2.ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ

3.ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศสาขาวิชาการจัดการและการตลาด สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือคุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์

5.ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

6.ฝ่ายบริหารลูกค้า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ หรือวารสารศาสตร์และหนังสือพิมพ์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล สาขาวิชาวิทยุโทรศัพท์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

7.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

8.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

9.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาก่อสร้าง

10.ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า

11.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์

12.หน่วยงานต่าง ๆ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,740 บาท

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 12 คุณวุฒิ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เข้าไปที่เว็บไซต์http://job.thailandpost.com/

เอกสารแนบ :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Tags : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย