กรมทางหลวงชนบท(ไม่ผ่าน ก.พ.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 14 พฤศจิกายน 2562, 07:21 น.

ดูแล้ว : 1,001 ครั้ง | MobileMode


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

1.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล (2)ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เอกสารแนบ : วิศวกรเครื่องกล

2.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

เอกสารแนบ : นายช่างเทคนิค

3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,850-13,010 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย(ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ(2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย(ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และใบอนุญาตขับรถนั้นต้องได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารแนบ : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

-เปิดให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562-

 กรมทางหลวงชนบท งานราชการ

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146 เว็บไซต์ http://www.drr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)