สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดสอบบรรจุราชการ(ปวส/ป.ตรี) 56 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2562, 21:01 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 56 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมโยธา

4.ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 34 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาสำรวจ

การรับสมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 56 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์http://job.energy.go.th/

เอกสารแนบ :สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Tags : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน งานราชการ