สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุราชการระดับปฏิบัติการ 7 อัตรา

อัพเดท : 26 ตุลาคม 2562, 08:04 น.

ดูแล้ว : 1,272 ครั้ง | MobileMode


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งดังต่อไปนี้ (1)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด หรือ (2)อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

เอกสารแนบ : สำนักงาน ก.พ.

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ(ป.โท) 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ (1)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (3)สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (4)สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (6)สาขาวิชาการจัดการ (7)สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการประเมินผลการศึกษา หรือทางการวัดผลการศึกษา (8)สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ (9)สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา

เอกสารแนบ : สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/สำนักงาน ก.พ. งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

Address: สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 Phone: (+66) 0 2547 1000 Email: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)