บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 18 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 22 ตุลาคม 2562, 07:12 น. | DESKTOPMODE

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

2.คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

3.คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

4.คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา

5.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

6.คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี/การเงิน จำนวน 1 อัตรา

7.คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

8.คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 โทรศัพท์ 0 2104 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 หรือดูรายละเอียดทางhttps://www.cattelecom.com

เอกสารแนบ :กสท โทรคมนาคม จำกัด

Tags : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)