หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบบรรจุราชการเป็นนายทหารประทวน 97 อัตรา

อัพเดท : 15 ตุลาคม 2562, 07:38 น.

ดูแล้ว : 1,119 ครั้ง | MobileMode


หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) บรรจุลงในตำแหน่งตามหน่วยต่างๆ ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 97 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

(1)ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ โดยอยู่ในกองประจำการจนครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน สำหรับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดใน 1 พฤศจิกายน 2562 สามารถสมัครได้โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปรับรองว่าครบดำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤศจิกายน 2562

(2)ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำการแล้ว(มีเอกสารหนังสือแสดงวิทยฐานะ และ สด.8 )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

(1)ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดใน 1 พฤศจิกายน 2562 โดยต้องมีหนังสือรับรอง

(2)ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป มีสด.8 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในปี 2562 (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผู้ที่เกิด พ.ศ.2534-2544))

(3)สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ก่อนวันยื่นใบสมัคร (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา)

(4)เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

(5)ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ

(6)มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและถือเป็นที่สุด

การรับสมัครสอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

(1)ผู้สมัครกรอกข้อมูลประกอบการสมัครสอบทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

(2)ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไว้นำมาสมัครที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ

เอกสารแนบ : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ นายทหารประทวน

​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

​หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

กองบัญชาการหน่ายบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศรอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 +66 36 412 192 เว็บไซต์ http://swcom.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)