กรมปศุสัตว์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 9 ตุลาคม 2562, 22:56 น. | DESKTOPMODE

กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่21 - 28 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ กองคลัง

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครสอบกรมปศุสัตว์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์http://finance.dld.go.th/th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์ อาคารอุศุภราช ชั้น 1กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบท้าย :กรมปศุสัตว์

Tags : กรมปศุสัตว์ นักวิชาการเงินและบัญชี