เปิดสอบตำรวจ 145 อัตรา บุคคลภายนอก(ชาย/หญิง) ประจำปี 2562

อัพเดทเมื่อ : 21/08/2019 18:31น. | DESKTOPMODE

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 จำนวน 145 อัตรา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2562 บช.ศ.

ตำแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค และกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 145 อัตรา โดยแยกตามสาย ดังนี้

สายสอบที่ 1 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.5 สายสอบที่ 2 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 5 อัตรา เรียกว่าสายบริการการศึกษา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บศ.6 สายสอบที่ 3 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน 40 อัตรา เรียกว่าสายบัญชี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บช.7

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจ

- เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง - อายุ 18-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการของการรับสมัคร - เพศชายร่างการต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 77 ซม. ส่วนเพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี ดังนี้

  • ผู้สมัครสายคอมพิวเตอร์(คพ.5) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  • ผู้สมัครสายบริการการศึกษา(บศ.6) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  • ผู้สมัครสายบัญชี(บช.7) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์

การรับสมัครสอบ

เปิดสอบตำรวจ 145 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

เอกสารแนบท้าย :  สอบตำรวจ 145 อัตรา 

Tags : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอบตำรวจ สอบตำรวจ2562