กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรา

อัพเดท : 13 สิงหาคม 2562, 07:17 น.

ดูแล้ว : 1,677 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 23,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ท 5.ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์ 6.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 7.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด 8.ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ก่ยภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 9.ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 10.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์ 11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 12.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตกรรม

13.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 14 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ (2) วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี 14.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 15.ตำแหน่งนายช่างรังวัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง 16.ตำแหน่งนายท้ายเรือ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

17.ตำแหน่งกะลาสี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 18.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 19.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 20.ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา 21.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1 ปี 22.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 23.ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นบ้าน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี 24.ตำแหน่งสหโภชน์ง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : (+66)0 2141 1299-30 โทรสารโทรสาร : (+66)0 2143 9242 เว็บไซต์ http://www.dmcr.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)