กสท โทรคมนาคมจำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน 40 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2562, 22:06 น. | DESKTOPMODE

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

1. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 29 อัตรา 2. คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา 3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

4. คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา 5. คุณวุฒิปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน/การเงินระหว่างประเทศ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ/เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 6. คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

เอกสารแนบ :

Tags : กสท โทรคมนาคม