สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) เปิดสอบตำแหน่งผู้บังคับหมู่ 1,000 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10/02/2019 23:50น. | DESKTOPMODE

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่

1,000 อัตรา

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

คุณสมบัติ
  • บุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)
  • เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
  • ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่า BMI (ดัชนีมวลกาย) ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็น โรคอ้วน
  • วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62
  • มีคะแนนความรู้ภาษาต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ TOEIC 495 คะแนน TOEFL IBT 60 คะแนน CU-TEP 60 คะแนน IELTS 4.5 คะแนน ภาษาจีน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 3 (240 คะแนน) หรือระดับ 4-6 (180 คะแนน) ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี เกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด
  • กรณีที่ผู้สมัครไม่มีคะแนนภาษา ก็สามารถสมัครสอบได้โดยให้ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษในการสอบรอบที่ 1
การรับสมัครสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 ณ สถานที่รับสมัครที่กำหนดตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

Tags : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง