บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคล 794 อัตรา

อัพเดท : 7 กุมภาพันธ์ 2562, 07:07 น.

ดูแล้ว : 5,280 ครั้ง | MobileMode


ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล

1.ตําแหน่งหมายเลข 101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6

ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

2.ตําแหน่งหมายเลข 102 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-4

พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 2 อัตรา

3.ตําแหน่งหมายเลข 103 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4

ฝ่ายบัญชี จํานวน 2 อัตรา

4.ตําแหน่งหมายเลข 104 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ 3-4

ฝ่ายพัสดุจํานวน 4 อัตรา

5.ตําแหน่งหมายเลข 105 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา

6.ตําแหน่งหมายเลข 106 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษา ความปลอดภัยระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน จํานวน 2 อัตรา

7.ตําแหน่งหมายเลข 107 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางาน ระดับ 3-4ฝ่ายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยจํานวน 4 อัตรา

8.ตําแหน่งหมายเลข 108 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ จํานวน 5 อัตรา

9.ตําแหน่งหมายเลข 109 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จํานวน 2 อัตรา

10.ตําแหน่งหมายเลข 110 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 4 อัตรา

11.ตําแหน่งหมายเลข 111 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา

12.ตําแหน่งหมายเลข 112 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกรอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

13.ตําแหน่งหมายเลข 113 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา

14.ตําแหน่งหมายเลข 114 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

15.ตําแหน่งหมายเลข 115 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

16.ตําแหน่งหมายเลข 116 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิกอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

17.ตําแหน่งหมายเลข 117 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

18.ตําแหน่งหมายเลข 118 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

19.ตําแหน่งหมายเลข 119 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิกระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

20.ตําแหน่งหมายเลข 120 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธาอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

21.ตําแหน่งหมายเลข 121 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

22.ตําแหน่งหมายเลข 122 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิคอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

23.ตําแหน่งหมายเลข 123 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

24.ตําแหน่งหมายเลข 124 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 12 อัตรา

25.ตําแหน่งหมายเลข 125 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

26.ตําแหน่งหมายเลข 126 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางาน ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

27.ตําแหน่งหมายเลข 127 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา

28.ตําแหน่งหมายเลข 201 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

29.ตําแหน่งหมายเลข 202 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา

30.ตําแหน่งหมายเลข 203 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 10 อัตรา

31.ตําแหน่งหมายเลข 204 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 13 อัตรา

32.ตําแหน่งหมายเลข 205 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางาน ระดับ 3-4ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

33.ตําแหน่งหมายเลข 206 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 3 อัตรา 34.ตําแหน่งหมายเลข 207 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนระบบจําหน่ายไฟฟ้าฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 1 อัตรา

35.ตําแหน่งหมายเลข 208 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา

36.ตําแหน่งหมายเลข 209 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 12 อัตรา

37.ตําแหน่งหมายเลข 210 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 6 อัตรา

38.ตําแหน่งหมายเลข 211 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 4 อัตรา

39.ตําแหน่งหมายเลข 212 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 7 อัตรา

40.ตําแหน่งหมายเลข 213 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 6 อัตรา

41.ตําแหน่งหมายเลข 214 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 8 อัตรา

42.ตําแหน่งหมายเลข 215 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 89 อัตรา

43.ตําแหน่งหมายเลข 216 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 10 อัตรา

44.ตําแหน่งหมายเลข 217 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 1 อัตรา

45.ตําแหน่งหมายเลข 301 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนบัญชี ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

46.ตําแหน่งหมายเลข 302 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 6 อัตรา

47.ตําแหน่งหมายเลข 303 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 6 อัตรา

48.ตําแหน่งหมายเลข 304 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 1 อัตรา

49.ตําแหน่งหมายเลข 305 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 1 อัตรา

50.ตําแหน่งหมายเลข 306 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 5 อัตรา

51.ตําแหน่งหมายเลข 307 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

52.ตําแหน่งหมายเลข 308 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนเครื่องกลและสายพานลําเลียง ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

53.ตําแหน่งหมายเลข 309 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 9 อัตรา

54.ตําแหน่งหมายเลข 310 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

55.ตําแหน่งหมายเลข 311 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 6 อัตรา

56.ตําแหน่งหมายเลข 312 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 5 อัตรา

57.ตําแหน่งหมายเลข 313 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 108 อัตรา

58.ตําแหน่งหมายเลข 314 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 50 อัตรา

59.ตําแหน่งหมายเลข 315 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 56 อัตรา

60.ตําแหน่งหมายเลข 316 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 20 อัตรา

61.ตําแหน่งหมายเลข 317 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 3 อัตรา

62.ตําแหน่งหมายเลข 401 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 ส่วนอํานวยการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

63.ตําแหน่งหมายเลข 402 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1อัตรา

64.ตําแหน่งหมายเลข 403 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

65.ตําแหน่งหมายเลข 404 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

66.ตําแหน่งหมายเลข 405 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง นิติกร ระดับ 3-4 ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

67.ตําแหน่งหมายเลข 406 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4 ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

68.ตําแหน่งหมายเลข 407 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 3 อัตรา

69.ตําแหน่งหมายเลข 408 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษา ความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

70.ตําแหน่งหมายเลข 409 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่จํานวน 1 อัตรา

71.ตําแหน่งหมายเลข 410 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่จํานวน 1 อัตรา

72.ตําแหน่งหมายเลข 411 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 3 อัตรา

73.ตําแหน่งหมายเลข 412 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

74.ตําแหน่งหมายเลข 413 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 7 อัตรา

75.ตําแหน่งหมายเลข 414 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 18 อัตรา

76.ตําแหน่งหมายเลข 501 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 2 อัตรา

77.ตําแหน่งหมายเลข 502 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

78.ตําแหน่งหมายเลข 503 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 5 อัตรา

79.ตําแหน่งหมายเลข 504 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 1 อัตรา

80.ตําแหน่งหมายเลข 505 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค รักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

81.ตําแหน่งหมายเลข 506 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

82.ตําแหน่งหมายเลข 507 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

83.ตําแหน่งหมายเลข 508 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

84.ตําแหน่งหมายเลข 509 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 2 อัตรา

85.ตําแหน่งหมายเลข 510 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 6 อัตรา

86.ตําแหน่งหมายเลข 511 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 16 อัตรา

87.ตําแหน่งหมายเลข 512 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 5 อัตรา

88.ตําแหน่งหมายเลข 601 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

89.ตําแหน่งหมายเลข 602 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-4 พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

90.ตําแหน่งหมายเลข 603 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เภสัชกร ระดับ 3-4 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1อัตรา

91.ตําแหน่งหมายเลข 604 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 9 อัตรา

92.ตําแหน่งหมายเลข 605 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

93.ตําแหน่งหมายเลข 606 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 6 อัตรา

94.ตําแหน่งหมายเลข 607 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

95.ตําแหน่งหมายเลข 608 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 6 อัตรา

96.ตําแหน่งหมายเลข 609 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 7 อัตรา

97.ตําแหน่งหมายเลข 610 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 8 อัตรา

98.ตําแหน่งหมายเลข 611 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

99.ตําแหน่งหมายเลข 612 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

100.ตําแหน่งหมายเลข 613 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 4 อัตรา

101.ตําแหน่งหมายเลข 614 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

102.ตําแหน่งหมายเลข 615 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

103.ตําแหน่งหมายเลข 616 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

104.ตําแหน่งหมายเลข 617 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

105.ตําแหน่งหมายเลข 618 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

106.ตําแหน่งหมายเลข 619 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

107.ตําแหน่งหมายเลข 620 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 40 อัตรา

108.ตําแหน่งหมายเลข 621 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างในตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 32 อัตรา

109.ตําแหน่งหมายเลข 701 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากร บุคคล ระดับ 3-4ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

110.ตําแหน่งหมายเลข 702 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 3 อัตรา

111.ตําแหน่งหมายเลข 703 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

112.ตําแหน่งหมายเลข 704 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 8 อัตรา

113.ตําแหน่งหมายเลข 705 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลาย วัตถุระเบิด ระดับ 3ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 3 อัตรา

114.ตําแหน่งหมายเลข 706 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

115.ตําแหน่งหมายเลข 707 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

116.ตําแหน่งหมายเลข 708 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่จํานวน 11 อัตรา

117.ตําแหน่งหมายเลข 709 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

118.ตําแหน่งหมายเลข 710 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

ผู้ประสงค์สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ท่าอากาศยานไทย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทร(66) 2535-1192 แฟกซ์(66) 2535-4061 อีเมล[email protected] เว็บไซต์ http://airportthai.co.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)