กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ปี2562

อัพเดท : 12 ธันวาคม 2561, 07:17 น.

ดูแล้ว : 3,050 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับศึกษา ตามหลักสูตรของกองทัพบก จํานวน 2 หลักสูตร

1.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

บุคคลพลเรือน 1,188 นาย ทหารกองประจําการ 792 นาย 1,980 นาย 2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 700 นาย ประเภทของผู้สมัคร 1. บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ 2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี 3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ - เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ - มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ - มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร - ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน - ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท การรับสมัคร สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เว็บไซต์ http://www.radd-atc.com/ เอกสารแนบ นักเรียนนายสิบทหารบก แนวข้อสอบ แนวข้อสอบนายสิบทหารบก

 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก นายสิบทหารบก กองทัพบก งานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000 เว็บไซต์ http://www.atc-rta.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)