กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10 ธันวาคม 2561, 22:35 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน13,800บาท
คุณสมบัติปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน19,500บาท
คุณสมบัติปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ตำแหน่งพนักงานวิศวกรไฟฟ้า
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน19,500บาท
คุณสมบัติปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
จำนวน2 อัตรา
อัตราเงินเดือน21,000บาท
คุณสมบัติปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผัง-ชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
การรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
เว็บไซต์http://www.dpt.go.th/
เอกสารแนบกรมโยธาธิการและผังเมือง

Tags : กรมโยธาธิการและผังเมือง งานราชการ