กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับราชการเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ 4 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2561, 07:12 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติ(1)ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอินทรีย์ ทางเซรามิก ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางวิศวกรรมเซรามิก (2)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติ(1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่า
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน11,500 12,650 บาท
คุณสมบัติ(1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ (2)ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา (3)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือที่สูงกว่า
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มฟิสิกส์)
จำนวน1 อัตรา
อัตราเงินเดือน21,000 - 23,100 บาท
คุณสมบัติได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือ ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์
การรับสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2561
เว็บไซต์https://ipthailand.thaijobjob.com/
เอกสารแนบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มฟิสิกส์)

Tags : กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ