กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับราชการเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ 4 อัตรา

อัพเดท : 9 พฤศจิกายน 2561, 07:12 น.

ดูแล้ว : 2,686 ครั้ง | MobileMode


ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรีอนสามัญ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติ (1)ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอินทรีย์ ทางเซรามิก ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางวิศวกรรมเซรามิก (2)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติ (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติ (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ (2)ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา  (3)ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือที่สูงกว่า ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 บาท คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือ ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ เอกสารแนบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มฟิสิกส์)

 กรมทรัพย์สินทางปัญญา งานราชการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : [email protected] สายด่วน 1368 เว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)