กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 27 กันยายน 2561, 07:38 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2562

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดีเพื่อบรรจุลงในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ สำนักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1 - 4 จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบสัสดี

  • คุณวุฒิการศึกษา รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ(พ.ศ. 2562) (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม2532 -31 ธันวาคม 2544) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้(ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
  • สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  • เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

การรับสมัครสอบสัสดี ประจำปีงบประมาณ2562

กำหนดการรับสมัครสอบสัสดี ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบท้าย : ระเบียบการสอบสัสดี 2562

Tags : กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก สัสดี นายทหารประทวน