คปภ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 70 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 3 กันยายน 2561, 23:24 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จำนวน 70 อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คปภ.

สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตามที่ กําหนดเท่านั้น

การรับสมัครสอบ คปภ.

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ คปภ. http://www.oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 3กันยายน 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารแนบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

Tags : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.