กรมศุลกากร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 14 สิงหาคม 2561, 07:05 น. | DESKTOPMODE

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ด้วยกรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน30 อัตรา

อัตราเงินเดือน15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัครสอบกรมศุลกากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร http://job.customs.go.th/

เอกสารแนบ :กรมศุลกากร

Tags : กรมศุลกากร นักวิชาการศุลกากร งานราชการ