สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครเพื่อจ้างเหมา 80 อัตรา

อัพเดท : 10 เมษายน 2561, 22:14 น.

ดูแล้ว : 5,106 ครั้ง | MobileMode


ประกาศสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

เรื่อฃ รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเอกชน

1.ตำแหน่งกะลาสี 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

2.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ 12 อัตราอัตราเงินเดือน 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และมีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวักบารซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม)

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส.ทุกสาขา

6.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

{ads_google}

7.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่งวิศวกร(ไฟฟ้า) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ทางไฟฟ้า

9.ตำแหน่งวิศวกร(โทรคมนาคม) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โทรคมนาคม

10.ตำแหน่งนักเดินเรือ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการเดินเรือ และ ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1)ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2)ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (3)ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 11.ตำแหน่งนายช่างกลเรือ 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,440-25,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาการเดินเรือ และ ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1)ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2)ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (3)ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือ ที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า

สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 2 - 11 เมษายน 2561 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึง สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038 400 270 (วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”) โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ สมัคร้ดวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 18 เมษายน 2561 ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เลขที่ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 038 400 270, 038 400 271

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมเจ้าท่า

-บัญชีรายละเอียด

-ใบสมัครสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected]H เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)