กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครเป็นนายทหารประทวน 50 อัตรา

อัพเดท : 19 กุมภาพันธ์ 2561, 23:34 น.

ดูแล้ว : 3,703 ครั้ง | MobileMode


กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในเหล่าทัพสื่อสาร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

คุณสมบัติ นายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร

เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการ ในห้วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ถึงวันที่ปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) โดยรับสมัครผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2536 งดรับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด. ปี.3) ขึ้นไป งดรับสมัครทหารกองประจําการที่จะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในห้วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ที่รอหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ หรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒ

{ads_google}

การรับสมัครสอบ กรมการทหารสื่อสาร

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 - 16.00 เฉพาะวันทําการ สมัครได้ที่ ชั้นล่าง อาคารโรงนอน หมวด 4 กองร้อยบริการ กองบริการกรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เอกสารแนบท้าย : กรมการทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสาร นายทหารประทวน

กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 - 241 - 0404 - 7, 02 - 297 - 5200 ( ทบ.95200 ) โทรสาร. 02 - 297 - 5204 เว็บไซต์ http://signal.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)